На вниманието на зрелостниците:

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

График за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2014/2015година:
(съгласно заповед № РД 09-1710/29.08.2018г. на Министъра на МОН)

Сесия май - юни  
 ♦ Български език и литература21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
 ♦ Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019г., начало 8:00 ч.

 ♦ Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 28 май - 31май 2019 г.:

  Сесия август- септември  
 ♦ Български език и литература - 28 август 2019г., начало 8:00 ч.
 ♦ Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019г., начало 8:00 ч.
 ♦ Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 30август - 4 септември 2019 г.: 

Подаване на заявления от 5.03.2019- 18.03.2019г.

Важни електронни страници:


http://mon.bg/top_menu/general/dzi/
- страница на министерството на образованието, където можете да прочетете учебно-изпитните програми по всички учебни предмети, както и тестове и тестови задачи от състезанието за най-добър тест и най-интересна тестова задача за държавния зрелостен изпит по всеки предмет; 
http://zamaturite.bg/ – тук можете да прочетете всичко каквото ви интересува за матурите.

Учебно - изпитни програми:

План

за информационна кампания във връзка с ДЗИ

за учебната 2018/2019г.

 

Дейности
Срок
Отговорник
1. Запознаване срещу подпис зрелостниците и родителите им и връчване копие от заповед № РД 09-1710/29.08.2017г. на Министъра на МОМН за училищния график на дейностите за провеждане на ДЗИ през учебната 2014/2015г. 20.02.2019г.

Директора, Председателя на ЗК

2. Подаване на заявления от зрелостниците за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление за допускане до ДЗИ 5.03.2019- 18.03.2019г. Класните ръководители
3. Справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане ДЗИ 20.03.2019 г. Председателя на ЗК
4. Контролно сверяване на подадените заявления на зрелостниците и въведената информация в програмния продукт за ДЗИ 08.05.2019г. Класните ръководители
5. Допускане на учениците до ДЗИ 17.05.2019г. Председателя на ЗК
6. Справка за зрелостниците допуснати да ДЗИ 17.05.2019г. Т.Андреева
7. Издаване на служебни бележки за допуснат до ДЗИ кандидат 17.05.2019г. Председателя на ЗК
8. Изнасяне на информационно табло списъка с допуснатите кандидати до явяване на ДЗИ 17.05.2019г. Зрелостната комисия
9. Огласяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали 17.05.2019г. Председателя на ЗК
10. Подаване на информация за броя на явилите се зрелостници в деня на изпита деня на изпита М.Мехмедова
11. Обявяване на резултатите от ДЗИ 9.06.2015г. Председателя на ЗК

 

Държавни изпити по теория на професията

Със заповед № РД 09 - 1362/29.08.2019г. на Министъра на образованието и науката

са определени следните дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията/специалността

за придобиване степен на професионална квалификация,

както и сроковете за подаване на заявления за обучаваните за съответните сесии, както следва:

Юни - Юли

- за втора - 04.06.2015г.,

- трета степен - 08.06.2015г.

срок за подаване на заявления - до 8.05 .2015г.

 

Септември - 10.09.2015г., срок за подаване на заявления - до 03.09.2015г.

Януари - 23.01.2015г., срок за подаване на заявления - до 22.12.2014г.

 

График

за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления през сесията на учебната 2014/2015г.

 

Професия/специалност
Сесия/месец
Дати за провеждане на изпита
Срок за подаване на заявления
Техник - животновъд / Говедовъдство

Юни

16 и 17.06.2015г.

8.05.2015г.

Техник - растениевъд / Трайни насаждения

Юни

09,10 и 11.06.2015г.

8.05.2015г.

Фермер / Производител на селскостопанска продукция

Юни

16 и 17.06.2015г.

8.05.2015г.

 

Техник - озеленител / Цветарство

Юни

12 и 15.06.2015г.

8.05.2015г.

Ветеринарен техник/Ветеринарен техник

Юни

16 и 17.06.2015г.

8.05.2015г.

Икономист / Земеделско стопанство

Икономист - мениджър / Земеделско стопанство

Юни

 

09, 10 и 11.06.2015г.

 

8.05.2015г.